Hoàn thuế và đề nghị giải quyết hoàn thuế GTGT – Thiên Hà