HẾT THỜI HẠN THỬ VIỆC MÀ VẪN TIẾP TỤC LÀM VIỆC THÌ HỢP ĐỒNG CHÍNH THỨC CÓ MẶC NHIÊN GIAO KẾT – Thiên Hà

HẾT THỜI HẠN THỬ VIỆC MÀ VẪN TIẾP TỤC LÀM VIỆC THÌ HỢP ĐỒNG CHÍNH THỨC CÓ MẶC NHIÊN GIAO KẾT