ĐƯỢC TRẢ NỢ BẰNG CỔ PHẦN THÌ CÓ ĐƯƠNG NHIÊN TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG CÔNG TY? – Thiên Hà