ĐÓNG LỆ PHÍ MÔN BÀI CHO DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP – Thiên Hà