ĐỐI TƯỢNG CẦN CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VSATTP – Thiên Hà