Doanh nghiệp được ký hợp đồng thời vụ tối đa là bao nhiêu lần trong năm? – Thiên Hà

Doanh nghiệp được ký hợp đồng thời vụ tối đa là bao nhiêu lần trong năm?