ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI – REQUIREMENTS FOR ESTABLISHMENT OF FOREIGN-INVESTED VOCATIONAL COLLEGES – Thiên Hà

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI – REQUIREMENTS FOR ESTABLISHMENT OF FOREIGN-INVESTED VOCATIONAL COLLEGES