ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỂ THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC – Thiên Hà