ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN TRONG HỢP ĐỒNG GHI BẰNG ĐÔ LA MỸ – Thiên Hà