CÔNG VĂN SỐ 999/TCT-CS HƯỚNG DẪN CHUYỂN LỖ KHI TÍNH THUẾ TNDN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HẠCH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ – Thiên Hà

CÔNG VĂN SỐ 999/TCT-CS HƯỚNG DẪN CHUYỂN LỖ KHI TÍNH THUẾ TNDN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HẠCH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ