CÔNG VĂN SỐ 7342/CT-TTHT VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN – Thiên Hà

CÔNG VĂN SỐ 7342/CT-TTHT VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN