CÔNG VĂN SỐ 5254/TCT-CS HOÀN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DỰ ÁN CHƯA ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG – Thiên Hà

CÔNG VĂN SỐ 5254/TCT-CS HOÀN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DỰ ÁN CHƯA ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG