CÔNG VĂN SỐ 1188/TCT-CS VỀ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TƯ VẤN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – Thiên Hà

CÔNG VĂN SỐ 1188/TCT-CS VỀ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TƯ VẤN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN