CÔNG VĂN SỐ 1182/TCT-CS VỀ THUẾ GTGT, THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CÁT XUẤT KHẨU – Thiên Hà

CÔNG VĂN SỐ 1182/TCT-CS VỀ THUẾ GTGT, THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CÁT XUẤT KHẨU