CÔNG VĂN SỐ 1017/TCT-CS VỀ CHỨNG TỪ THANH TOÁN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU – Thiên Hà

CÔNG VĂN SỐ 1017/TCT-CS VỀ CHỨNG TỪ THANH TOÁN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU