CÔNG VĂN 986/TCT-KK VỀ HOÀN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ – Thiên Hà

CÔNG VĂN 986/TCT-KK VỀ HOÀN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ