CÔNG VĂN 855/TCT-HTQT VỀ ÁP DỤNG HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ 2 LẦN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN LÀM VIỆC Ở VPDD TẠI VIỆT NAM – Thiên Hà

CÔNG VĂN 855/TCT-HTQT VỀ ÁP DỤNG HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ 2 LẦN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN LÀM VIỆC Ở VPDD TẠI VIỆT NAM