Công văn 72273/CT-TTHT về ngày lập và ký tên hóa đơn điện tử – Thiên Hà

Công văn 72273/CT-TTHT về ngày lập và ký tên hóa đơn điện tử