CÔNG VĂN 6351/CT-TTHT VỀ CHI PHÍ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG – Thiên Hà

CÔNG VĂN 6351/CT-TTHT VỀ CHI PHÍ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG