CÔNG VĂN 4670/TCT-KK VỀ KÊ KHAI THUẾ GTGT CHO CHI NHÁNH – Thiên Hà