Công văn 3599/TCT/KK về phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT trong trường hợp giải thể – Thiên Hà

Công văn 3599/TCT/KK về phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT trong trường hợp giải thể