CÔNG VĂN 35837/CT-TTHT VỀ ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP – Thiên Hà