CÔNG VĂN 1202/TCT-DNL VỀ CẤP HÓA ĐƠN BÁN LẺ – Thiên Hà