CÔNG VĂN 1197/TCT-CS VỀ THUẾ SUẤT THUẾ GTGT ĐỐI VỚI MẶT HÀNG DẦU CÁM GẠO THÔ – Thiên Hà

CÔNG VĂN 1197/TCT-CS VỀ THUẾ SUẤT THUẾ GTGT ĐỐI VỚI MẶT HÀNG DẦU CÁM GẠO THÔ