CÔNG VĂN 1194/TCT-CS VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ – Thiên Hà