CÔNG VĂN 1191/TCT-CS VỀ THUẾ TNDN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN – Thiên Hà

CÔNG VĂN 1191/TCT-CS VỀ THUẾ TNDN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN