CÔNG VĂN 10349/CT-TTHT VỀ TIÊU THỨC BẮT BUỘC VÀ XỬ LÝ SAI SÓT TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ – Thiên Hà

CÔNG VĂN 10349/CT-TTHT VỀ TIÊU THỨC BẮT BUỘC VÀ XỬ LÝ SAI SÓT TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ