Công ty tôi có chương trình bán hàng lưu động trên đường , cần chứng từ gì? – Thiên Hà

Công ty tôi có chương trình bán hàng lưu động trên đường , cần chứng từ gì?