Công ty 100% vốn nước ngoài có được mua nhà tại Việt Nam? – Thiên Hà