Có được tự nguyện tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp không? – Have been entitle to participate in unemployee insurance? – Thiên Hà

Có được tự nguyện tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp không? – Have been entitle to participate in unemployee insurance?