Cổ đông rút vốn công ty cổ phần – Shareholders withdraw their shareholding capital – Thiên Hà

Cổ đông rút vốn công ty cổ phần – Shareholders withdraw their shareholding capital