Chuyển nhượng vốn góp công ty cổ phần đóng thuế như thế nào? – Thiên Hà

Chuyển nhượng vốn góp công ty cổ phần đóng thuế như thế nào?