Chính phủ ban hành Nghị định 118/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ – Thiên Hà

Chính phủ ban hành Nghị định 118/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ