Chi BHXH tự nguyện doanh nghiệp không được trừ thuế TNDN? – Thiên Hà