CĂN CỨ TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ VIỆC TẶNG CHO CỔ PHẦN – Thiên Hà