CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỪ 01/01/2018 – Thiên Hà

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỪ 01/01/2018