CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU – Thiên Hà