CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM – Thiên Hà