CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM – Thiên Hà