BAO LÂU SAU KHI MUA, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ (BHYT) CÓ HIỆU LỰC? – Thiên Hà

BAO LÂU SAU KHI MUA, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ (BHYT) CÓ HIỆU LỰC?