4 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH THỊ THỰC THEO QUY ĐỊNH MỚI – Thiên Hà