CÔNG VĂN 4201/TCT-KK KÊ KHAI VÃNG LAI NGOẠI TỈNH – Thiên Hà