03 TRƯỜNG HỢP THẺ BHYT HẾT HẠN NHƯNG VẪN ĐƯỢC THANH TOÁN – 03 CASES OF HEALTH INSURANCE CARDS EXPIRED BUT STILL PAID – Thiên Hà

03 TRƯỜNG HỢP THẺ BHYT HẾT HẠN NHƯNG VẪN ĐƯỢC THANH TOÁN – 03 CASES OF HEALTH INSURANCE CARDS EXPIRED BUT STILL PAID