XÁC NHẬN HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ THUẾ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN KHI GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP – Thiên Hà

XÁC NHẬN HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ THUẾ CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN KHI GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC 
THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1763/TCT-KK
V/v xử lý và trả lời kiến nghị của người nộp thuế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vnet
(Địa chỉ: 221 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Quận Tân Bình, TP H Chí Minh)

Tổng cục Thuế được Bộ Tài chính phân công xử lý công văn số 3116/VPCP-ĐMDN ngày 18/04/2019 của Văn phòng Chính phủ đối với kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vnet (sau đây gọi là Doanh nghiệp) về thành phần hồ sơ khi làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể doanh nghiệp. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 17 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 06 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế:

“Điều 17. Hồ sơ chm dứt hiệu lực mã số thuế

4. Đi với Doanh nghiệp

Hồ sơ của doanh nghiệp để làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trước khi doanh nghiệp làm thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp tự giải th, hồ sơ gồm:

– Quyết định giải thể;

– Biên bản họp;

– Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

b) Trường hợp giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của tòa án, hồ sơ gồm:

– Quyết định giải thể;

– Bản sao Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định của Tòa án có hiệu lực;

– Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì:

– Trường hợp Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu, thì hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể doanh nghiệp phải có Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan;

– Trường hợp Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh không có phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu, thì hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể doanh nghiệp không phải có Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vnet được biết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, thứ trưởng Trần Xuân Hà (để b/c);
– Tổng cục Trưởng Bùi Văn Nam (để b/c);
– Cổng Thông t
in điện tử của Chính phủ;
– Website Tổng cục Thuế;
– Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, Chi cục Thuế quận Tân Bình;
– Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ 
VỤ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *