THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN – Thiên Hà

THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

Doanh nghiệp gửi 1 bộ hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Hồ sơ gồm:

  1. Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  2. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên ;
  3. Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên;
  4. Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;
  5. Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;
  6. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty.
  7. Doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo hồ sơ phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Cơ sở pháp lý: Điều 44 Nghi định 78/2015/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *