Thành lập Trung tâm đào tạo kỹ năng sống – Thiên Hà

Điều kiện thành lập, hoạt động
Về cơ sở vật chất (Điều 4 Thông tư 04/2014/TT-BGĐT): Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định. Và thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học.
Về giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên (Điều 5 Thông tư 04/2014/TT-BGĐT): Có đủ điều kiện về sức khoẻ; Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.
Về giáo trình, tài liệu (Điều 6 TT 04/2014/TT-BGĐT): Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt; Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 7, Điều 8 của Quy định này chấp thuận; đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật..
Hồ sơ, thủ tục cấp phép thành lập
Về thành phần hồ sơ (Khoản 2 Điều 7 TT 04/2014/TT-BGĐT):
– Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Nội dung tờ trình nêu rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;;
– Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
– Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện;
– Hợp đồng thuê mặt bằng/ giấy chứng nhận sở hữu nhà (hoặc QSD đất);
– Danh mục trang thiết bị cần thiết theo yêu cầu điều kiện giảng dạy;
– Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các
giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề
nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục
có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt
động giáo dục ngoài giờ chính khóa, bao gồm:
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;

+ Giấy khám sức khỏe;

+ Chứng thực CMND;

+ Chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, cao đẳng chuyên ngành sư phạm.
Về thẩm quyền, thời hạn cấp phép:
– Thẩm quyền: Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo;
– Thời hạn cấp phép: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (bao gồm cả thời gian thẩm định hồ sơ, thẩm định điều kiện cơ sở vật chất);
– Kết quả: Giấy phép hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *