TĂNG MỨC TIỀN PHẠT TỐI ĐA TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN – INCREASE MAXIMUM SURCHARGE IN THE FIELD OF ACCOUNTING – Thiên Hà

TĂNG MỨC TIỀN PHẠT TỐI ĐA TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN – INCREASE MAXIMUM SURCHARGE IN THE FIELD OF ACCOUNTING

NGHỊ ĐỊNH 41/2018/NĐ-CP CÓ QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỨC TIỀN PHẠT TỐI ĐA TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN DECREE NO. 41/2018/ND-CP HAVE NEW REGULATION ON THE MAXIMUM FINE LEVEL IN THE FIELD OF ACCOUNTING
Theo quy định cũ, cụ thể tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 105/2013/NĐ-CP, Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kế toán đối với cá nhân là 30.000.000 đồng, đối với tổ chức tối đa là 60.000.000 đồng. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kiểm toán độc lập đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức tối đa là 100.000.000 đồng.

Tuy nhiên, Nghị định 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/5/2018 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập đã có quy định điều chỉnh mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập như sau:

“Điều 6. Mức phạt tiền trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

  1. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức.
  2. …”

Như vậy, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kế toán đã tăng 20.000.000 đồng đối với cá nhân và tăng 40.000.000 đối với tổ chức theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP.

 

Under the old regulations, specifically at Point b, Clause 1, Article 4 of Decree No. 105/2013 / ND-CP, the maximum fine level in the field of accountancy for individuals is VND 30,000,000, is VND 60,000,000. The maximum fine level in the field of independent auditing for individuals is VND 50,000,000, for organizations with a maximum of VND 100,000,000.

However, Decree No. 41/2018 / ND-CP, effective from May 1, 2015, on sanctions against administrative violations in the field of accounting and auditing has set out the maximum fines In the field of accounting, independent auditors are as follows:

“Article 6.- Levels of fine in the field of accounting and auditing

1. The maximum fine level for an act of administrative violation in the domain of accountancy and auditing is VND 50,000,000 for individuals and VND 100,000,000 for organizations.

2.         …”

Thus, the maximum fine in the field of accounting increased by 20 million VND for individuals and 40 million for organizations according to Decree 41/2018 / ND-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *