MỨC ĐÓNG THUẾ TNCN ĐỐI VỚI LỢI NHUẬN THU ĐƯỢC TỪ CỔ TỨC – Thiên Hà

MỨC ĐÓNG THUẾ TNCN ĐỐI VỚI LỢI NHUẬN THU ĐƯỢC TỪ CỔ TỨC

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 4540/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8
(Địa chỉ: 18 Hồ Đắc Di, Đống Đa, TP Hà Nội)
MST: 0100108247

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 2438/CV-CIENCO8 ngày 27/12/2016 của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

+ Tại Khoản 3 Điều 2 quy định về thu nhập từ đầu tư vốn:

“3. Thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

b) Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần.

e) Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng danh tiếng, bằng quyền sử dụng đất, bằng phát minh, sáng chế.

g) Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu, thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn.”

+ Tại Điều 10 quy định về căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn:

“Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất.

1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này.

2. Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp như sau:

b) Đối với thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

c) Đối với thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu.

4. Cách tính thuế

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

x

Thuế suất 5%”

+ Tại Khoản 2 Điều 11 quy định về căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

– Căn cứ Điều 16 Thông tư số 92/2015/TT-BTC  ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

“a) Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

a.1) Giá chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:

a.1.1) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, giá chuyển nhượng chứng khoán là giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán. Giá thực hiện là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán.

a.1.2) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên, giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.

b) Thuế suất và cách tính thuế:

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

Cách tính thuế:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần

x

Thuế suất 0,1%”

– Căn cứ Khoản 5 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 – Công ty cổ phần (gọi tắt là Tổng công ty) chi trả cổ tức cho các cổ đông cá nhân thì:

– Trường hợp Tổng công ty chi trả cổ tức bằng tiền mặt thì thực hiện khấu trừ 5% trước khi trả thu nhập cho cá nhân.

– Trường hợp Tổng công ty chi trả cổ tức bằng hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thì Tổng công ty chưa phải khấu trừ thuế TNCN. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu cùng loại cá nhân phải tự kê khai và nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng, chứng khoán theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Cụ thể:

+ Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn là 5%

+ Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phòng: Pháp chế, KT3;
– Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

Mai Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *