LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP – Thiên Hà

Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh cụ thể. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có thể đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh khác với địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo và đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh độc lập với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã có.

Một số đặc điểm của địa điểm kinh doanh mà doanh nghiệp cần lưu ý:

  • Toàn bộ hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh phụ thuộc vào công ty, hạch toán theo hình thức hạch toán phụ thuộc;
  • Ngành nghề kinh doanh mà địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động phải thuộc ngành nghề của công ty mẹ;
  • Doanh nghiệp không được ký kết hợp đồng và không được xuất hóa đơn tại địa điểm kinh doanh.
  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

  • Thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh được quy định tại Phụ lục II-11, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.
  • Giấy chứng thực cá nhân của người đứng đầu địa điểm kinh doanh (trường hợp người đứng đầu địa điểm kinh doanh không phải là đại diện pháp luật/chủ sở hữu/thành viên/cổ đông sáng lập công ty)
  • Giấy ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp (trường hợp người đại diện pháp luật thực hiện thủ tục thì không cần)

Doanh nghiệp nộp hồ sơ online thông qua Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp bằng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc theo phương thức sử dụng chữ ký số

Trường hợp sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nhận được Thông báo hồ sơ hợp lệ và yêu cầu nộp hồ sơ bản gốc đối chiếu/hoặc Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung cùng lý do trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nộp online thành công vào Phòng Đăng ký kinh doanh. Trường hợp sử dụng chữ ký số, doanh nghiệp không cần nộp đối chiếu.

Thời hạn: 03 ngày làm việc, kể từ khi Phòng Đăng ký kinh doanh nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *