Giao dịch chuyển nhượng vốn gián tiếp ở nước ngoài chịu thuế tại Việt Nam – Thiên Hà

Giao dịch chuyển nhượng vốn gián tiếp ở nước ngoài chịu thuế tại Việt Nam

Trường hợp Công ty A ở Anh thành lập Công ty B ở Trung Quốc để đầu tư vào Công ty C tại Việt Nam. Nay, Công ty A chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty B cho một công ty khác là Công ty D tại Anh. Vậy, xin hỏi Công ty A có phải chịu thuế chuyển nhượng vốn tại Việt Nam hay không?

TRẢ LỜI:

Tại Tiết c Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

c) Đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) có hoạt động chuyển nhượng vốn thì thực hiện kê khai, nộp thuế như sau:

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài.

Việc kê khai thuế, nộp thuế được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế.”

Như vậy, trường hợp các bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng trong hoạt động chuyển nhượng vốn đều là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì Công ty tại Việt Nam (nơi các tổ chức đầu tư vốn) có trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài.

Vậy, Công ty A vẫn phải kê khai nộp thuế TNDN đối với thu nhập chịu thuế phát sinh từ việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Anh. Công ty C tại Việt Nam có trách nhiệm kê khai và nộp khoản thuế TNDN phát dinh từ hoạt động chuyển nhượng của Công ty A.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *